“Seoladh MAR A DÉARFA!”

March 16, 2018

Ó chlé: Mairéad Nic Thomáis, Ceann Seirbhísí Corporáideacha, Bord Oideachas agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin; Peig Mhic Dhonncha agus Eithne Nic Dhonnchadha

Harold Hislop, Ardchigire, An Roinn Oideachais, Siobhán Seoige, Scoil Sailearna, Elesia Ní Cheannabháin, agus Sarah Ní Chuirreain, Teagmháil na nÓg

Máire Ní Choncheanainn, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua; Seosamh Mac an Iomaire, An tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

Dairíona Nic Con Iomaire, Príomhoide Gaelscoil Mhic Amhlaigh agus Nóírín Ní Ghrádaigh, Breacadh

Seoladh leagan Chonnacht de ‘MAR A DÉARFÁ!’, clár cuimsitheach, mionghrádaithe litearthachta don chainteoir dúchais Gaeilge, maidin inniu sna Forbacha.

Is é PríomhChigire na Roinne Oideachais & Scileanna, An Dr. Harold Hislop a sheol an áis nua.

Breacadh, comhthionscadal de chuid na mBord Oideachais & Oiliúna sna réigiúin Ghaeltachta,            a chruthaigh Mar a Déarfá!  An Roinn Oideachais & Scileanna, COGG & Foras na Gaeilge a mhaoinigh í.

Cruthaíodh an clár don fhoghlaimeoir fásta, ach tá sé feiliúnach len úsáid ag chuile leibhéal scoile, le feabhas a chur ar chruinneas scríofa agus líofacht léitheoireachta an chainteora dhúchais Gaeilge.

Seoladh áiseanna tacaíochta breise do bhunchéim na scéime atá feiliúnach don fhoghlaim teaghlaigh san aosoideachas AGUS len úsáid mar scéim tosaigh fónaice sna bunscoileanna Gaeltachta, ó na Naíonáin Bheaga go Rang 1.

Tá ‘Mar a Déarfá!’ tiomnaithe do Sheosamh Mac Donncha, nach maireann, a raibh dlúthbhaint aige leis an saothar a chur chun cinn agus é mar Phríomhfheidhmeannach ar Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe agus ina dhiaidh sin ar Bhord Oideachais & Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh & Liatroma.

Maireann lorg a láimhe!

Tuilleadh eolais: 091-506848 / eolas@breacadh.ie

 

Connacht’s version of ‘MAR A DÉÁFÁ!’ Was launched, a comprehensive, gradual literacy program for the native Irish speaker, today in the Forbacha.

The Chief Inspector of the Department of Education & Skills, Dr. Harold Hislop launched the new Publication.

Breacadh, a joint project of the Education and Training Boards in the Gaeltacht regions, created by How To Say! She funded the Department of Education & Skills, COGG & Foras na Gaeilge.

The program was created for an adult learner, but is appropriate to use at each school level, to improve the written accuracy and reading fluency of the native Irish speaker.

Additional support facilities for the primary phase of the scheme were suited to family learning in adult education and their use as a phonetic initiative in primary schools in the Gaeltacht, from the Junior Infants to the 1st Class.

‘How Do You Say!’ dedicated to the late Sheosamh Mac Donncha, who was closely involved in promoting the work as Chief Executive of the County Galway Vocational Education Committee and subsequently of Mayo, Sligo & Leitrim Education and Training Board.

More information: 091-506848 / eolas@breacadh.ie

Go back