Teaching Positions 2019 – 2020 Advertisement No 24

Salary

In accordance with regulations of the Department of Education and Skills

Description

MAYO,  SLIGO  AND  LEITRIM EDUCATION  AND  TRAINING  BOARD

BORD OIDEACHAIS  AGUS  OILIÚNA  MHAIGH  EO,  SHLIGIGH  AGUS  LIATROMA

 

Applications are invited for the following TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term  /Fixed Purpose capacity, in the 2019/2020 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

Fáilteofar roimh iarratais ar POST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2019/2020 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

 

Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

Braitheann na folúntais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

 

Teachers are appointed to the staff of Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board and may be assigned to any of the Board’s Schools or Centres, as circumstances require. / Ceaptar Múinteoirí ar fhoireann Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma agus d’fhéadfaí iad a ainmniú d’aon Scoil nó Ionad de chuid an Bhoird, de réir mar is.  

 

Ref No. Subject School Period Hrs. mins. Conditions
PP2126 English/History Carrigallen Vocational School 14.10.2019 – 14.02.2020 22:00 Specific Purpose (Maternity Leave)
PP2127 English/Geography Carrigallen Vocational School 02.12.2019 – 29.05.2020 22:00 Specific Purpose (Maternity Leave)
PP2128 English/Geography Carrigallen Vocational School 14.10.2019 – 29.05.2020 22:00 Specific Purpose (Maternity Leave)
FE1927 Veterinary Nursing/Dog Grooming Westport College of Further Education Immediate Start – 28.02.2020   6:00 Specific Purpose (Maternity Leave)

 

 

Please note that the hours advertised are subject to change as circumstances may require.

__________________

 

  • Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7. 

 

    •        Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.
  • Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie    Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta

 

  •        www.teachingcouncil.ie
  •        Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um

__________________

 

Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú i leith gach post.

  

Application Forms for the above posts can be downloaded below

2019-2020 Teacher Application Form Advert No. 24

Application Form Note Advertisement No. 24

 

Reference Number and Title of Post must be quoted on Application Form.

 

Applications on the official M.S.L.E.T.B. Application Form are only accepted by email in PDF format to: employment@msletb.ie.

 

It is vital to insert the correct Reference Number of the Post on the “subject line” of your email.

 

Please attach only one Application Form per email. Applications will not be accepted via hard copy or fax / Ní ghlacfar le hiarratais ar facs nó ríomhphost.

________________________

 

Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (by email) is 12.00 noon on Wednesday, 16th October, 2019.

 

Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (email amháin) ná 12.00 meán lae Dé Céadaoin, 16ú Deireadh Fomhair, 2019.

 

Completed Applications Forms to be returned by email to employment@msletb.ie.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig employment@msletb.ie

________________________

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

 

Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

_____________________

 

Signed:   TOM GRADY C.E. (Acting), Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board ,

                Head Office,  Newtown, CASTLEBAR,  Co. Mayo /

                Tom Grady, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma,

                Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Go back