Teaching Position, ART, PRPT, Castlebar, 8 hrs. 40 mins

Salary

In accordance with regulations of the Department of Education and Skills

Description

  MAYO,  SLIGO  AND  LEITRIM EDUCATION  AND  TRAINING  BOARD

BORD  OIDEACHAIS  AGUS  OILIÚNA  MHAIGH  EO,  SHLIGIGH  AGUS  LIATROMA

Applications are invited for the following TEACHING  POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term  /Fixed Purpose capacity, in the 2017/2018 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

Fáilteofar roimh iarratais ar na POIST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2017/2018 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

Braitheann na folúntais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

 Teachers are appointed to the staff of Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board and may be assigned to any of the Board’s Schools or Centres, as circumstances require. / Ceaptar Múinteoirí ar fhoireann Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma agus d’fhéadfaí iad a ainmniú d’aon Scoil nó Ionad de chuid an Bhoird, de réir mar is.   

 

Ref No. Job Title Location Period Hrs. mins. Conditions
PP1841 Art Castlebar 16.10.2017 – 31.08.2018 8 hrs. 40 mins PRPT

 

Please note that the hours advertised are subject to change as circumstances may require.

__________________

 Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website teachingcouncil.ie

Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um  

Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.  A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta  www.teachingcouncil.ie

__________________

 Application Forms for the above posts can be downloaded here:

Teacher Application Form 

Application Form Note 

Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.msletb.

 Reference Number and Title of Post must be quoted on Application Form.

 Applications on the official M.S.L.E.T.B. Application Form are only accepted by email in PDF format to:  employment@msletb.ie.

 It is vital to insert the correct Reference Number of the Post on the “subject line” of your email. 

 Please attach only one Application Form per email.  Applications will not be accepted via hard copy or fax / Ní ghlacfar le hiarratais ar facs nó ríomhphost.

________________________

 Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (by email) is 12.00 noon on Monday, 23rd October, 2017.

 Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (email amháin) ná 12.00 meán lae Dé Luain, 23ú Deireadh Fómhair, 2017.

 

Completed Applications Forms to be returned by email to employment@msletb.ie.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig employment@msletb.ie

________________________

 Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

 

Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáilD’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceistNí ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

_____________________

 Signed:   SHAUN PURCELL C.E.,  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board ,Head Office,  Newtown,  CASTLEBAR,  Co. Mayo  /

Shaun Purcell, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Go back